Main/G´┐Ż´┐Żwna   |    Warsztaty   |   

Pomoc

Jak kompilowa´┐Ż?

Do kompilacji i uruchamiania program´┐Żw mo´┐Żna u´┐Ży´┐Ż dowolnego ´┐Żrodowiska zgodnego z C++ i pascalem, np. ´┐Żrodowisko cygwin.

Aby skompilowa´┐Ż program z u´┐Życiem kompilatora free pascal compiler nale´┐Ży wykona´┐Ż komend´┐Ż:

% fpc program.pas

Aby skompilowa´┐Ż program kompilatorem GNU C++ nale´┐Ży wykona´┐Ż komend´┐Ż:

% g++ -Wall -o program program.cpp

Kompilatory

Kod by´┐Ż testowany na Free Pascal Compiler 1.9.6 [2004/12/31] for i386 oraz na GNU gcc version 3.4.2 20041017 (Red Hat 3.4.2-6.fc3). Programy pascalowe powinny tak´┐Że kompilowa´┐Ż sie bez problemu na Borland/Turbo Pascal 7.0.

Przenaszalno´┐Ż´┐Ż do innych system´┐Żw

Prezentowany kod przenosi si´┐Ż bez wi´┐Żkszych problem´┐Żw mi´┐Żdzy systemami Windows i Linux, nie powinny si´┐Ż pojawia´┐Ż tak´┐Że problemy przy przej´┐Żciu na procesor Sparc (wersj´┐Ż 32 bitow´┐Ż) jak i PowerPC G3, G4 i G5. Kod ten jednak NIE zosta´┐Ż napisany z my´┐Żl´┐Ż o przenoszeniu go na inne architektury, w szczeg´┐Żlno´┐Żci pewne elementy mog´┐Ż dzia´┐Ża´┐Ż na nich w spos´┐Żb nieoptymalny, lub powodowa´┐Ż b´┐Ż´┐Żdy! Kwestie poprawno´┐Żci dzia´┐Żania prezentowanego kodu na innych maszynach pozostawiam u´┐Żytkownikowi.

Licencja

Prezentowany kod jest udost´┐Żpniany na licencji GPL, g´┐Ż´┐Żwnie w celach edukacyjnych. Autor nie ponosi odpowiedzialno´┐Żci za nieprawid´┐Żowe dzia´┐Żanie tego kodu w szczeg´┐Żlno´┐Żci je´┐Żli b´┐Żdzie kompilowany z uzyciem innych kompilator´┐Żw ni´┐Ż te opisane w tym dokumencie.

Valid HTML 4.01! Valid CSS! Powered by Vim NO ePatents! Get Firefox!

(c) 2004 Filip Pi´┐Żkniewski